Previous Page  32 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 40 Next Page
Page Background

n

ĐÀM MINH

Huyện Văn Chấn đã nỗ

lực cải cách bộ máy hành

chính, xây dựng Bộ phận

Phục vụ hành chính

công để đem lại sự

thuận lợi cho cá nhân, tổ

chức khi giải quyết thủ

tục hành chính.

Đ

ó chính là yếu tố tiên

quyết tăng cường uy

tín của Đảng ủy,

chính quyền huyện Văn

Chấn, đồng thời tạo nguồn

lực phát triển kinh tế cho

huyện khi còn nhiều khó

khăn về địa bàn, nguồn nhân

lực để phát triển kinh tế.

Văn Chấn là huyện miền

núi, tổng diện tích tự nhiên

121.090,02ha, chiếm 17%

diện tích toàn tỉnh. Huyện

nằm ở phía Tây Nam tỉnh

Yên Bái, phía Bắc giáp huyện

Mù Cang Chải, phía Đông

giáp huyện Văn Yên và Trấn

Yên, phía Tây giáp huyện

Trạm Tấu, phía Nam giáp

tỉnh Sơn La. Văn Chấn cách

trung tâm chính trị - kinh tế -

văn hoá tỉnh 72km; cách thị

xã Nghĩa Lộ 10km; cách Hà

Nội 200km, có đường quốc lộ

32 chạy dọc theo chiều dài

của huyện, là cửa ngõ đi vào

thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm

Tấu, Mù Cang Chải, huyện

Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn

La và tỉnh Lai Châu. Đường

quốc lộ 37 chạy qua 4 xã,

đây là điều kiện thuận lợi

cho giao lưu phát triển kinh

tế với các huyện trong tỉnh

và các tỉnh Sơn La, Phú Thọ,

Lai Châu.

Ông Nguyễn Tuấn Anh,

Chánh văn phòng, Văn phòng

Cấp ủy và Chính quyền huyện

cho biết: Văn Chấn là nơi

quần tụ của 23 dân tộc anh em

cùng sinh sống. Sự hội tụ đa

văn hóa ấy đã tạo cho Văn

Chấn một nền văn hoá giàu

sắc thái, nhưng thống nhất và

độc đáo - là trung tâm của

vùng văn hoá Mường Lò - 1

trong 3 vùng văn hoá tỉnhYên

Bái. Đây là một lợi thế không

nhỏ để Văn Chấn phát triển du

lịch sinh thái và du lịch văn

hoá trở thành ngành kinh tế

mũi nhọn.

Trong năm 2018, lãnh

đạo Huyện ủy và UBND

huyện Văn Chấn đã chỉ đạo,

điều hành linh hoạt các cơ

quan đơn vị, các xã thị trấn

thực hiện có hiệu quả các

nhiệm vụ phát triển kinh tế -

xã hội - an ninh - quốc phòng.

Theo đó, Huyện ủy và UBND

huyện đã chỉ đạo thực hiện

nghiêm túc quy chế làm việc,

kế hoạch công tác, tăng

cường bám sát cơ sở, quan

tâm giải quyết chế độ chính

sách cho nhân dân. Nhờ đó,

đời sống nhân dân tiếp tục

được cải thiện, quốc phòng -

an ninh được củng cố, tình

hình trật tự an toàn xã hội

được đảm bảo ổn định, không

phát sinh phức tạp. Nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội cơ

bản đảm bảo theo kế hoạch,

nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội

đạt và vượt so với cùng kỳ

như tổng thu ngân sách, diện

tích cây chè và cây ăn quả,

tổng đàn gia súc chính, tỷ lệ

người dân tham gia bảo hiểm

y tế, trẻ em dưới 1 tuổi được

tiêm chủng đầy đủ các loại

vaccine, tỷ lệ hộ dân cư đạt

chuẩn văn hóa, tỷ lệ thôn bản

đạt chuẩn văn hóa...

Đặc biệt, thực hiện việc

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ

máy của hệ thống chính trị

tinh gọn, hoạt động hiệu lực,

hiệu quả theo tinh thần Nghị

quyết 18 của BCH Trung

ương Đảng, huyện Văn

Chấn đã tiến hành sáp nhập

Văn phòng Huyện ủy với

Văn phòng HĐND và

UBND huyện thành Văn

phòng Cấp ủy và Chính

quyền huyện từ ngày

1/7/2018. Đây là bước tiến

vượt trội của một huyện

miền núi như Văn Chấn

trong nỗ lực cải cách bộ

máy hành chính. Việc sáp

nhập này đã góp phần khắc

phục những khó khăn bất

cập, đồng thời tạo sự thống

nhất, đồng bộ và nâng cao

chất lượng, hiệu quả trong

công tác chỉ đạo, điều hành

hoạt động văn phòng cùng

với công tác tham mưu, tổng

hợp, phục vụ cho cấp ủy,

chính quyền huyện. Đây là

hướng đi phù hợp để thu

gọn bộ máy giữa các cơ

quan có cùng chức năng,

nhiệm vụ, từng bước hạn

chế tình trạng “nhiều người

cùng làm một việc”.

Song song với đó, UBND

huyện Văn Chấn đã triển

khai các bước để thành lập

Bộ phận Phục vụ Hành

chính công thuộc Văn phòng

Cấp ủy và Chính quyền

huyện. Bộ phận là đầu mối

thực hiện nhiệm vụ, quyền

hạn hướng dẫn, tiếp nhận,

giải quyết hoặc chuyển hồ sơ

giải quyết, trả kết quả giải

32

KINH TẾ-XÃ HỘI

SỐ

17-18

, NGÀY

25/04/2019

HUYỆNVĂNCHẤN,YÊNBÁI:

Cải cách hành chính, thu hút nguồn lực đầu tư

“Văn Chấn là nơi

quần tụ của 23 dân tộc

anh em cùng sinh sống.

Sự hội tụ đa văn hóa

ấy đã tạo cho Văn

Chấn một nền văn hoá

giàu sắc thái, nhưng

thống nhất và độc đáo

- là trung tâm của vùng

văn hoá Mường Lò - 1

trong 3 vùng văn hoá

tỉnh Yên Bái. Đây là

một lợi thế không nhỏ

để Văn Chấn phát

triển du lịch sinh thái

và du lịch văn hoá trở

thành ngành kinh tế

mũi nhọn”.

Ông Nguyễn

Tuấn Anh,

Chánh văn phòng,

Văn phòng Cấp ủy và

Chính quyền huyện

quyết thủ tục hành chính,

theo dõi, giám sát, đánh giá

việc giải quyết thủ tục hành

chính theo cơ chế một cửa,

một cửa liên thông cho tổ

chức, cá nhân. Đây là giải

pháp tốt để đổi mới về

phương thức làm việc của

các cơ quan hành chính nhà

nước, tạo chuyển biến cơ bản

trong quan hệ giữa cơ quan

hành chính nhà nước với tổ

chức, cá nhân; đơn giản hóa

các thủ tục hành chính nhằm

giải quyết thủ tục hành chính

một cách nhanh chóng, đảm

bảo đúng pháp luật và tạo

thuận lợi tối đa để tổ chức, cá

nhân không phải cầm hồ sơ

đi từ cơ quan này đến cơ

quan khác.

Việc thành lập Bộ phận

Phục vụ hành chính công

được coi là bước đột phá

trong cải cách hành chính cấp

huyện thể hiện quyết tâm

chính trị rất lớn của Huyện

ủy, HĐND và UBND huyện,

thực hiện đúng quan điểm chỉ

đạo UBND tỉnh và của Chính

phủ xây dựng nền hành chính

phục vụ lấy sự hài lòng của

tổ chức, cá nhân là thước đo

chất lượng và hiệu quả phục

vụ của cán bộ, công chức,

viên chức và cơ quan có

thẩm quyền.

Với

phương

châm

“Chuyên nghiệp, tận tình,

chính xác, đúng hẹn”, Bộ

phận Phục vụ hành chính

công huyện Văn Chấn khi đi

vào hoạt động là bước đột phá

trong cải cách thủ tục hành

chính, đem lại sự hài lòng cho

nhân dân, tổ chức, doanh

nghiệp, góp phần phát triển

kinh tế huyện Văn Chấn.

n