Previous Page  4 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 40 Next Page
Page Background

4

KỶNIỆM65NĂMCHIẾNTHẮNGLỊCHSỬĐIỆNBIÊNPHỦ (7/5/1954 - 7/5/2019)

SỐ

17-18

, NGÀY

25/04/2019

Thựctếlịchsửdiễnratrong56ngày

đêm chứng minh cho thấy quyết

định thay đổi phương châm tác

chiến từ “đánh nhanh, giải quyết

nhanhsangđánhchắc,tiếnchắc”là

một quyết định sáng suốt và đầy

trách nhiệm của Bộ Tư lệnh chiến

dịch, đứng đầu là Đại tướng Võ

NguyênGiáp.

40

năm sau chiến thắng lịch

sử Điện Biên Phủ, Đại

tướng, Tổng Tư lệnh Võ

Nguyên Giáp nhớ lại: “Ngày hôm đó

(tức ngày 26 tháng 1 năm 1954 - T.G),

tôi đã đạt được một quyết định khó

khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của

mình, đó là quyết định thay đổi

phương châm tác chiến: Từ đánh

nhanh, giải quyết nhanh sang đánh

chắc, tiến chắc”. Đây được coi là một

quyết định lịch sử trong một chiến

dịch lịch sử. Bằng quyết định này, ta

đã làm cho Bộ chỉ huy quân Pháp

hoàn toàn bất ngờ: Việt Minh không

chấp nhận một cuộc tổng giao chiến

trong 3 đêm 2 ngày với hơn 16 ngàn

quân tinh nhuệ và thiện chiến của

Pháp đang án ngữ trong 49 cứ điểm

của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ -

một pháo đài mà họ cho là “bất khả

xâm phạm”. Với quyết định này, ngày

mở màn trận đánh “kinh điển” Điện

Biên Phủ được lùi lại một tháng rưỡi

so với kế hoạch đã được xác định.

Trong khoảng thời gian đó, chúng

ta đã chủ động chuyển sang vây hãm

dài ngày; triệt phá đường tiếp tế; xây

dựng trận địa và đường cơ động cho

pháo binh, đào hàng trăm ki-lô-met

đường hào, bảo đảm cho bộ đội có thể

tác chiến được trong mọi điều kiện;

tập trung binh hỏa lực tiêu diệt từng cứ

điểm; tạo thế chia cắt cô lập với bên

ngoài và giữa các cứ điểm, các trung

tâm đề kháng với nhau… tiến tới tiêu

diệt hoàn toàn Tập đoàn cứ điểm.

Thực tế lịch sử diễn ra trong 56

ngày đêm (từ 13 tháng 3 đến 7 tháng

5 năm 1954) chứng minh cho thấy

quyết định thay đổi phương châm tác

chiến từ “đánh nhanh, giải quyết

nhanh sang đánh chắc, tiến chắc” là

một quyết định sáng suốt và đầy trách

nhiệm của Bộ Tư lệnh chiến dịch,

đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên

Giáp. Quyết định đó được coi là “chìa

khóa” để mở cánh cửa Tập đoàn cứ

điểm Điện Biên Phủ. Nó được đưa ra

dựa trên cơ sở bám sát diễn biến chiến

trường, phân tích tình hình thực tiễn

một cách khoa học và sự thấu triệt sâu

sắc tư tưởng “đánh chắc thắng” của

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị

và Tổng Quân ủy.

Tháng 9 năm 1953, Bộ chính trị

BCH Trung ương Đảng họp bàn định

về hoạt động quân sự Đông - Xuân

1953 - 1954. Mục đích của đợt hoạt

động này là nhằm tiêu diệt một bộ

phận quan trọng sinh lực địch, làm thất

bại Kế hoạch Navare của Pháp; tạo

nên bước chuyển biến mới cho cuộc

kháng chiến. Về nguyên tắc chỉ đạo

chiến lược, chỉ đạo tác chiến, Bộ

Chính trị xác định: Chọn nơi địch sơ

hở, chọn nơi địch tương đối yếu mà

đánh; giữ vững quyền chủ động, kiên

quyết buộc địch phải phân tán lực

lượng. Kết thúc Hội nghị quan trọng

này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn

mạnh: Lấy Tây Bắc làm hướng hoạt

động chính, các hướng khác là hướng

phối hợp. Hướng chính hiện nay

không thay đổi, nhưng trong hoạt

động có thể thay đổi. Phép dụng binh

là phải thiên biến vạn hóa.

Thấu triệt tinh thần trên, dưới sự

chỉ đạo của Tổng quân ủy, Bộ Tổng

tham mưu QĐNDVN đã khẩn trương

triển khai xây dựng đề án tác chiến

trên các hướng: Tây Bắc và Thượng

Lào; đồng bằng Bắc bộ; Trung - Hạ

Lào và phát triển sang Campuchia;

Bắc Tây Nguyên của Liên khu 5. Điều

đáng lưu ý là trong Đề án hoạt động

quân sự Đông - Xuân 1953 - 1954 của

ta và cả trong Kế hoạch Navare của

Pháp cho đến thời điểm này đều chưa

có cụm từ “Điện Biên Phủ”.

Trung tuần tháng 11 năm 1953,

trong khi Đại đoàn 308 hành quân lên

Tây Bắc và các lực lượng chủ lực khác

của QĐNDVN đang triển khai thực

hiện theo kế hoạch tác chiến nêu trên,

thì ngày 20 tháng 11, quân Pháp mở

cuộc hành quân Catsto nhảy dù xuống

Điện Biên Phủ nhằm mục đích cứu

nguy cho Lai Châu và bảo vệ Thượng

Lào. Và rồi, trong quá trình diễn biến

của tình hình chiến sự mùa Đông năm

1953, Điện Biên Phủ dần trở thành tâm

điểm của Kế hoạch Navare. Chỉ trong

một khoảng thời gian rất ngắn, BCH

quân Pháp đã nhanh chóng biến địa

bàn này thành một tập đoàn cứ điểm

mạnh giữa vùng rừng núi Tây Bắc.

Trong khi Navare và BCH quân

Pháp chọn Điện Biên Phủ làm điểm

quyết chiến chiến lược với chủ lực Việt

Minh, thì Bộ Chính trị, Tổng quân ủy

cũng quyết định chọn Điện Biên Phủ

làm điểm quyết chiến chiến lược với

quân Pháp. Ngày 6/12/1953, Bộ Chính

trị thông qua Kế hoạch tác chiến Đông

- Xuân 1953 - 1954 và quyết định mở

Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cùng lúc,

5 đòn tiến công của bộ đội chủ lực

cũng được hình thành để phối hợp và

“chia lửa” với chiến dịch Điện Biên

Phủ. Điều này đã làm cho kế hoạch tập

trung quân cơ động chiến lược ở đồng

bằng Bắc bộ của Navare không thể

thực hiện đựợc. Bộ chỉ huy quân Pháp

cực chẳng đã, buộc phải phân tán lực

lượng lên Điện Biên Phủ, Trung - Hạ

Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào.

Ngày mồng một tháng Giêng năm

1954, Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên

Phủ được thành lập. Trước ngày lên

đường ra Mặt trận, Chỉ huy trưởng

kiêm Bí thư Đảng ủy Mặt trận - Võ

Nguyên Giáp đã đến Khuổi Tát chào

Bác Hồ. Người đã căn dặn Đại tướng:

“Tổng Tư lệnh ra mặt trận. Tướng

quân tại ngoại. Trao cho chú toàn

quyền quyết định. Trận này quan

trọng, phải đánh cho thắng. Chắc

thắng mới đánh, không chắc thắng

không đánh”.

Ngày 14/1/1954, tại hang Thẩm

Púa, BCH Mặt trận triệu tập Hội nghị

cán bộ chiến dịch để phổ biến kế

hoạch tiến công Tập đoàn cứ điểm

Điện Biên Phủ. Tại Hội nghị này, bộ

phận tiền trạm của BTTM và cố vấn

Trung Quốc đều cho rằng địch vừa

mới đổ quân xuống còn “lạ nước, lạ

Mộtquyếtđịnhlịchsử

TỪ“ĐÁNHNHANH, GIẢI QUYẾTNHANH”SANG“ĐÁNHCHẮC,TIẾNCHẮC”

n

Đại tá, PGS. TS TRầN NGọC LONG,

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

Quyết định thay đổi

phương châm tác

chiến phản ánh một

quá trình tư duy quân sự

sắc sảo và xử lý thực

tiễn linh hoạt, sáng tạo,

trước hết là của Chỉ huy

trưởng, của tập thể

Đảng ủy, BCH chiến dịch

trên cơ sở thấu triệt sâu

sắc tư tưởng “đánh chắc

thắng” của Chủ tịch Hồ

Chí Minh và sự ủy thác

của Bộ Chính trị.

Phất cờ chiến thắng trên nóc hầm

của tướng De Castries.

ẢNH: TƯ LIỆU