Previous Page  4 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 20 Next Page
Page Background

4

SỐ

40

, THỨ NĂM NGÀY

3/10/2019

XÃ HỘI

n

NGọC Cư

Nếu công tác hành chính không làm

tốt sẽ khiến đình trệ, kéo giảmkinh

tế và ảnh hưởng xấu tới mọi mặt

trong tỉnh. Thấmnhuần quan điểm

và sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các

cấp, cácngànhcủatỉnhVĩnhPhúcđã

thực hiện tốt công tác cải cách hành

chính trong nhiều nămqua và được

ngườidânghinhận.

Hiệu quả từ sự đổi thay

tích cực

“Chiều thứ 6 hằng tuần, Phó Chủ

tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phụ trách về

kinh tế cùng lãnh đạo các Sở có liên

quan sẽ tiếp và trao đổi với các doanh

nghiệp, doanh nhân để nghe phản ánh

về những khó khăn, vướng mắc của

doanh nghiệp và tiếp thu những kiến

nghị, đề xuất. Ở đâu còn có sự chậm trễ,

sai sót thì sẽ kịp thời chỉnh đốn, sửa đổi.

Điều này đã giúp Vĩnh Phúc thu hút

được nhiều doanh nghiệp đầu tư”. Câu

chuyện mà ông Nguyễn Thanh Quang -

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh

Phúc cho hay là một minh chứng rõ nét

và sinh động về sự thay đổi trong công

tác cải cách hành chính (CCHC) tại tỉnh

này. Ông Quang cho biết thêm, người

dân rất hài lòng về sự thay đổi tích cực

trong thủ tục hành chính (TTHC).

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP

của Chính phủ, tỉnh Vĩnh Phúc triển

khai cải cách hành chính. Ông Nguyễn

Thanh Quang nhấn mạnh: Để triển khai

thực hiện tốt công tác cải cách TTHC,

UBND tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt các

cấp, các ngành; và các cấp cơ sở đã chủ

động triển khai thực hiện với sự thống

nhất cao. Bởi vậy, đến nay, công tác cải

cách hành chính tại Vĩnh Phúc đã mang

lại nhiều kết quả khả quan.

Về cải cách thể chế, các văn bản

quy phạm pháp luật của tỉnh được kiểm

soát và ban hành đúng về thẩm quyền,

thể thức, nội dung phù hợp với quy

định. Công tác rà soát các văn bản quy

phạm pháp luật được các cơ quan, đơn

vị tổ chức, triển khai thực hiện theo

đúng quy định, đúng thể thức và nội

dung phù hợp với pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Quang cho hay,

về cải cách TTHC, từ năm 2017, việc

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên

thông được duy trì ở cả 3 cấp: Cấp tỉnh,

cấp huyện và cấp xã. Ngay đầu năm nay,

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban

hành Quyết định số 627/QĐ-UBND về

việc phê duyệt danh mục TTHC tiếp

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục

vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc. Để

tạo điều kiện thuận lợi cho người dân,

doanh nghiệp và tổ chức trong việc giải

quyết TTHC, tỉnh đã rút ngắn thời gian

giải quyết so với quy định của các bộ,

ngành Trung ương. Cụ thể: Rút ngắn

thời gian giải quyết đối với 630 TTHC,

tổng thời gian rút ngắn là 2.842 ngày.

Trong những năm gần đây, tỉnh Vĩnh

Phúc đẩy mạnh việc áp dụng phần mềm

tin học trong công việc và giải quyết

TTHC. Các phần mềm giải quyết TTHC

của tỉnh Vĩnh Phúc đã được Bộ Thông

tin và Truyền thông kiểm tra và đánh giá

Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên trong cả nước

triển khai được phần mềm đồng bộ tại

các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện,

UBND cấp xã, bảo đảm liên thông theo

“chiều ngang”, “chiều dọc” khi thực

hiện giải quyết TTHC, đồng thời bảo

đảm không có sự cắt khúc về thông tin

hồ sơ. Điều này đã góp phần nâng cao

chất lượng giải quyết TTHC tại các cơ

quan, đơn vị; tăng cường tính công khai,

minh bạch trong giải quyết hồ sơ, TTHC

cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành

chính Nhà nước và tinh giản biên chế,

đối với tổ chức hành chính, đến nay,

100% các sở, ban, ngành, UBND cấp

huyện đã thực hiện sắp xếp bộ máy.

Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh đã giảm 41

phòng chuyên môn thuộc sở, ngành.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, hầu

hết các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự

nghiệp công lập đã hoàn thành theo yêu

cầu, toàn tỉnh còn 806 đơn vị sự nghiệp

công lập, đã giảm 91 đơn vị sự nghiệp.

Tiếp tục giải quyết TTHC

nhanh gọn, minh bạch

Từ năm 2015 đến nay, Vĩnh Phúc đã

giải quyết tinh giản biên chế đối với 274

trường hợp; giải quyết thôi việc đối với

851 trường hợp. Bên cạnh đó, Vĩnh

Phúc sắp xếp giảm cán bộ không

chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Hiện nay, toàn tỉnh đang bố trí 7.996

người hoạt động không chuyên trách,

giảm so với trước khi thực hiện Nghị

quyết số 22/2017/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh là 10.704 người.

Qua quá trình thực hiện các nhiệm

vụ phân cấp, các cơ quan đơn vị đã đánh

giá cao hiệu quả của việc này, tạo điều

kiện cho các ngành và chính quyền địa

phương phát huy tính năng động, sáng

tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong

các mặt công tác, từ đó góp phần nâng

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà

nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

của địa phương.

Ngoài quan tâm xây dựng và nâng

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công

chức, viên chức; đồng thời công tác

tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động và

luân chuyển được thực hiện theo đúng

quy định, tỉnh Vĩnh Phúc còn chú trọng

tới lĩnh vực cải cách tài chính công. Có

163 cơ quan thực hiện cơ chế tự chủ,

trong đó cấp tỉnh có 36, cấp huyện có

127 cơ quan.

Đáng chú ý là kết quả xếp hạng Chỉ

số cải cách hành chính (PAR INDEX)

do Trung ương đánh giá tỉnh từ năm

2016 - 2018 của tỉnh đều nằm trong tốp

20 tỉnh, thành có điểm số cao nhất cả

nước. Năm 2016, tỉnh Vĩnh Phúc xếp vị

trí thứ 8/63 tỉnh, thành phố; Năm 2018

xếp vị trí thứ 14/63 tỉnh, thành phố.

Chỉ số Quản trị hiệu quả và hành

chính công cấp tỉnh (PAPI) đã có

chuyển biến tích cực. Năm 2017, chỉ số

này đạt 35,89/60 điểm, xếp thứ 38/63

tỉnh, thành nằm trong nhóm trung bình

thấp thì đến năm 2018, Vĩnh Phúc đã đạt

45,07/80 điểm, là tỉnh được xếp vào

Nhóm có số điểm cao nhất và xếp thứ

16/63 tỉnh, thành phố, tăng 22 bậc so với

năm 2017.

Công tác cải cách hành chính của

Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả

tích cực trong những năm qua. Tuy

nhiên, ông Nguyễn Thanh Quang cũng

thẳng thắn chỉ ra những tồn tại khó

khăn, hạn chế cần sớm được khắc phục.

Đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

cải cách hành chính ở một số cơ quan,

đơn vị chưa chủ động, chưa có sự quan

tâm đúng mức, dẫn đến việc chỉ đạo

thực hiện CCHC chưa được chủ động,

còn chậm so với kế hoạch đề ra; Không

chủ động trong việc nghiên cứu, tìm các

giải pháp đột phá để đẩy mạnh công tác

CCHC theo lĩnh vực, ngành phụ trách.

Quyết tâm xây dựng chính quyền điện

tử còn chưa cao nên ảnh hưởng đến việc

triển khai đồng bộ các ứng dụng nền

tảng chính quyền điện tử. Thực tế còn

một số TTHC giải quyết chậm do liên

quan nhiều khâu trung gian. Vì vậy, việc

cắt giảm thêm thời gian giải quyết

TTHC không cần thiết, làm tăng áp lực

trong giải quyết TTHC đối với các cơ

quan, đơn vị (như lĩnh vực đất đai,

khoáng sản...). Tăng tỷ lệ chậm hạn

trong giải quyết TTHC, gây dư luận

không tốt về hiệu quả thực thi công vụ

của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Quang khẳng

định, thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục

xây dựng kế hoạch cải cách hành chính

cụ thể, thiết thực để thực hiện trong

những năm tiếp theo. Kịp thời phục vụ

nhu cầu giải quyết TTHC nhanh gọn,

công khai, minh bạch đối với người dân

và doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh

triển khai các dịch vụ bưu chính công

ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải

quyết TTHC.

n

CẢI CÁCHHÀNHCHÍNHTẠIVĨNHPHÚC:

Không để thủ tục hành chính kéo giảm kinh tế - xã hội

Nhằm nâng cao chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục

cải thiện môi trường kinh doanh của địa phương, mới đây, tỉnh Vĩnh

Phúc đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn

2019 - 2021.

Cán bộ Sở TN-MT Vĩnh Phúc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể, thiết thực để phục vụ

nhu cầu giải quyết TTHC nhanh gọn, minh bạch của người dân và doanh nghiệp.