Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

A

THÔNG TIN-KINH TẾ

SỐ

44

, THỨ NĂM NGÀY

31/10/2019

n

KHÁNH AN

Trong 9 tháng năm 2019,

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

(PVN) đã duy trì nhịpđộ sản

xuấtổnđịnh,hiệuquả,hoàn

thành vượt mức các chỉ tiêu

sản xuất kinh doanh, đóng

góp quan trọng vào mức

tăngtrưởngGDP6,98%, cao

nhất trong 9 năm qua của

nềnkinh tếViệtNam.

B

ước vào năm 2019,

nền kinh tế Việt Nam

nói chung và ngành

Dầu khí nói riêng phải đối mặt

với nhiều khó khăn, thách thức

trong bối cảnh kinh tế thế giới

có xu hướng tăng trưởng chậm

lại, các yếu tố rủi ro gia tăng,

hoạt động khai thác dầu khí

gặp nhiều khó khăn, ảnh

hưởng trực tiếp tới kết quả sản

xuất kinh doanh. Đó là giá dầu

thô phục hồi chậm và vẫn giữ

ở mức thấp; nhiều dự án đòi

hỏi nhu cầu vốn lớn, trong khi

việc thu xếp vốn gặp nhiều

khó khăn; các dự án chưa hiệu

quả cần thời gian và nguồn lực

mới có thể xử lý dứt điểm…

Trong bối cảnh đó, Ban

Thường vụ Đảng ủy, HĐTV

và lãnh đạo PVN đã bám sát

sự chỉ đạo của Đảng, Chính

phủ, các bộ, ngành để lãnh

đạo, chỉ đạo, ban hành các

nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị,

các giải pháp tháo gỡ khó

khăn, kịp thời xử lý các vấn

đề gặp phải, duy trì nhịp độ

sản xuất hiệu quả, hoàn thành

vượt mức tất cả các chỉ tiêu

kế hoạch 9 tháng năm 2019.

Cụ thể, sản xuất đạm đạt 1,10

triệu tấn, vượt 8% kế hoạch 9

tháng và bằng 76,6% kế

hoạch năm. Sản xuất điện đạt

16,42 tỷ kWh, vượt 4,3% kế

hoạch 9 tháng và bằng 76%

kế hoạch năm. Sản xuất xăng

dầu đạt 8,99 triệu tấn, vượt

5,6% kế hoạch 9 tháng và

bằng 79,2% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu của toàn

PVN tháng 9/2019 ước đạt

61,4 nghìn tỷ đồng, vượt

9,5% so với kế hoạch tháng

9; tính chung 9 tháng ước đạt

560,6 nghìn tỷ đồng, vượt

12% kế hoạch 9 tháng và

bằng 92% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước

toàn PVN tháng 9/2019 ước

đạt 8,7 nghìn tỷ đồng, vượt

16,4% kế hoạch tháng 9; tính

chung 9 tháng ước đạt 78,5

nghìn tỷ đồng, vượt 11,1% so

với kế hoạch 9 tháng và bằng

89% kế hoạch năm.

Theo báo cáo kinh tế - xã

hội 9 tháng của Chính phủ, tổng

thu ngân sách Nhà nước từ đầu

năm đến thời điểm 15/9/2019

ước đạt 1.028,7 nghìn tỷ đồng,

bằng 72,9% dự toán năm, trong

đó, thu từ dầu thô đạt 40,8

nghìn tỷ đồng, bằng 91,5% dự

toán năm. Những thành tích đó

đã đóng góp quan trọng vào

mức tăng trưởng kỷ lục 6,98%

của nền kinh tế đất nước trong

9 tháng năm 2019.

Trong những năm qua, PVN

luôn là một trong những trụ cột

kinh tế của đất nước với những

sản phẩm thiết yếu như xăng

dầu, phân đạm, điện, thực hiện

tốt vai trò là công cụ điều tiết

kinh tế vĩ mô của Chính phủ,

đóng góp quan trọng cho ngân

sách Nhà nước. Từ năm 2015

trở lại đây, giai đoạn mà PVN

gặp nhiều khó khăn nhất, hằng

năm, nộp ngân sách Nhà nước

của PVN chiếm tỷ trọng 9 -

11% tổng thu ngân sách chung

và chiếm 16,5 - 17% tổng thu

ngân sách Trung ương. Riêng

nộp ngân sách Nhà nước từ dầu

thô chiếm 5 - 6% tổng thu ngân

sách chung và chiếm 7 - 9%

tổng thu ngân sách Trung ương.

Cùng với đó, PVN đã đóng góp

vào GDP cả nước trung bình

hằng năm 10 - 13%.

Bên cạnh phát triển kinh

tế, PVN góp phần rất tích cực

trong việc khẳng định, bảo vệ

chủ quyền, quyền chủ quyền

của Tổ quốc trên biển Đông;

chú trọng công tác an sinh xã

hội, xây dựng văn hóa doanh

nghiệp; luôn phát huy hiệu

quả vai trò là trụ cột, đầu tàu

của nền kinh tế đất nước. Chỉ

tính riêng trong năm 2018,

PVN là doanh nghiệp dẫn

đầu về lợi nhuận trong nền

kinh tế với lợi nhuận trước

thuế 50.600 tỷ đồng, tăng

7,5% so với mức 47.000 tỷ

đồng năm 2017.

Trong thời gian tới, bên

cạnh tình hình giá dầu diễn

biến phức tạp, khó lường,

hoạt động tìm kiếm, thăm dò

gia tăng trữ lượng sụt giảm,

khai thác dầu khí gặp nhiều

khó khăn, còn có một loạt các

vấn đề khó khăn, vướng mắc

PVN đã và đang phải đối

diện như việc thực hiện Luật

Dầu khí, công tác đầu tư ra

nước ngoài, về bảo lãnh

Chính phủ và thu xếp vốn

cho các dự án đầu tư... Bên

cạnh đó, việc áp dụng các

luật trong thực tế (Luật Dầu

khí, Luật Đầu tư, Luật Xây

dựng, Luật Doanh nghiệp,

Luật Đầu tư công…) khá

phức tạp, chưa đồng bộ,

những rào cản về cơ chế đang

khiến PVN khó có thể triển

khai được nhiều công việc

liên quan...

Nhằm làm rõ những khó

khăn, vướng mắc trong việc

triển khai các dự án trọng điểm

của ngành Dầu khí, PVN đã

phối hợp với các Ủy ban của

Quốc hội, cơ quan chuyên môn

tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm

nhằm tìm ra các giải pháp cụ

thể, đưa ra các kiến nghị xử lý

những khó khăn hiện tại của

ngành Dầu khí.

Thông qua các hội thảo

khoa học, tọa đàm, hầu hết

các chuyên gia trong và ngoài

nước đều thống nhất rằng,

cần phải bổ sung, điều chỉnh

Luật Dầu khí và các văn bản

dưới luật cho phù hợp với bối

cảnh hoạt động dầu khí hiện

nay, bảo đảm tính hấp dẫn

đầu tư… Đồng thời, cần phải

có những chính sách, cơ chế

phù hợp với đặc thù của

ngành Dầu khí. Cần thiết phải

xây dựng, hoàn chỉnh một hệ

thống pháp luật đồng bộ, phù

hợp cho việc phát triển ngành

Dầu khí nói riêng và ngành

công nghiệp nói chung, nhằm

phát triển ngành Dầu khí bền

vững, bảo đảm an ninh năng

lượng quốc gia.

n

PVNđónggóptíchcựcvàophát triểnkinhtế

Với những sản phẩm thiết yếu như xăng dầu, phân đạm, điện, PVN luôn là một trong những trụ

cột kinh tế của đất nước.